Język:

Kontakt

Ogłoszenie o NABORZE oraz ODNOWIENIU rekomendacji MPR. Zapraszamy!

20 grudnia 2017

Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają:


a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);
zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy)


do zgłoszenia udziału
w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo
oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także
w przypadku województwa:
warmińsko mazurskiego na stronie www.warmia.mazury.pl
podlaskiego na stronie www.wrotapodlasia.pl
lubelskiego na stronach: www.lubelskie.pl oraz www.lubelskietravel.pl
podkarpackiego na stronie www.podkarpackie.pl
świętokrzyskiego na stronie www.swietokrzyskie.travel oraz www.rot.swietokrzyskie.travel

Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia naboru: 31 stycznia 2018 r.


Termin zakończenia naboru uznaje się za zachowany, jeżeli wersja elektroniczna formularza zostanie wysłana na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail do dnia 31 stycznia 2018 roku, natomiast wersja papierowa formularza zgłoszenia musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do 7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).


Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:
prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);
kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.
Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.
Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.


Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej weryfikacja następować będzie zgodnie z "Regulaminem współpracy".


Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.


Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji odpowiedniego w danym województwie. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

Organizatorem Systemu Rekomendacji w poszczególnych województwach są:
Województwo Warmińsko - Mazurskie- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Jaroszuk – tel. kontaktowy 89 521 69 00
Agnieszka Klucznik-Edriouch – tel. kontaktowy 89 521 69 13
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki i Sportu, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.


Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Osoba odpowiedzialna za nabór Bożena Pogorzelska, tel. kontaktowy 85 665 44 85
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: mpr@wrotapodlasia.pl
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.


Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Pietruszka - tel. kontaktowy 81 441 67 87
Tomasz Grodek – tel. kontaktowy 81 441 67 86
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: mpr@lubelskie.pl
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego , Departament Promocji i Turystyki, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin


Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Kinga Aleksandrowicz Kostępska- tel. kontaktowy 17 747 66 16
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: greenvelo@podkarpackie.pl
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów


Województwo Świętokrzyskie - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57;
Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 517 958 982
Anna Drzewiecka- tel. kontaktowy 515 062 077
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013