Język:

Korzyści z budowy szlaku

6 lipca 2017

Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element rozwoju zrównoważonego transportu. Wywołuje ono także impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej. Zakładamy, że całość wspieranych działań przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu.

Realizacja kompleksowego działania na rzecz wytyczenia rowerowych tras turystycznych przyczyni się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Wspierane działania w istotny sposób wpłyną na poprawę dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego dojazdu. Trasy rowerowe poprowadzone przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny w makroregionie stworzą możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej. Będzie to stymulującym czynnikiem do dostosowania i rozbudowy lokalnej bazy turystycznej oraz restrukturyzacji zawodowej na wsi. Realizowane działania mają pozytywnie wpłynąć na rozwój małej przedsiębiorczości ze specjalnym uwzględnieniem agroturystyki. Mieszkańcom miast Polski Wschodniej stworzy możliwość aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w granicach makroregionu.

Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. naturalnych walorów krajoznawczo-turystycznych i przyrodniczych, a także szlaków pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego.Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu, są:

 • ożywienie kulturalno-turystyczne województw,
 • promocja bogatej historii wielokulturowych kresów,
 • rozwój przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką,
 • promocja turystyki rowerowej w Polsce na arenie międzynarodowej,
 • ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym,
 • stworzenie markowego produktu turystycznego opartego o projektowaną trasę,
 • poprawa wizerunku województw Polski Wschodniej,
 • propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia,
 • zwiększenie dostępności do oferty turystycznej oraz kulturowej województw,
 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do atrakcji turystycznych oraz wzrost turystki regionu związany ze wzrostem gospodarczym.

W sferze przestrzennej zidentyfikowano następujące cele pośrednie:

 • wzrost atrakcyjności województw Polski Wschodniej, jako miejsca aktywnego wypoczynku,
 • poprawa atrakcyjności przestrzennej terenu bezpośrednio objętego projektem jako obszaru do wypoczynku i rozrywki.

W sferze gospodarczej założono następujące cele pośrednie:

 • podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z wiązanej z turystyką aktywną, jak i korzystania z usług oraz lokalnego handlu i gastronomii,
 • poprawa wizerunku obszarów świadczących oferty z zakresu turystyki aktywnej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie,
 • uaktywnienie procesów optymalizacji struktury gospodarczej z osiągnięciem wzrostu udziału usług turystycznych, gastronomii, handlu typowego oraz usług wyższego rzędu.


Dla turystów z kolei naistotniejszą wartością jest fakt, iż  w wyniku realizacji projektu wybudowane zostaną ścieżki dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, umożliwiające  wygodną i bezpieczną podróż. Powstałe trasy ułatwią dotarcie do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i zabytków na obszarze Polski Wschodniej, a także umożliwią rowerzystom dojazd do dworców kolejowych, autobusowych i parkingów. Zrealizowana trasa zostanie odpowiednio oznakowana, tak aby ułatwić poruszanie się po niej i bezproblemowe dotarcie do celu.

Istotnym ułatwieniem dla użytkowników trasy będą Miejsca Obsługi Rowerzysty, w których znajdą się m.in. stojaki na rowery, wiaty postojowe i widokowe, mapy turystyczne, toalety oraz inne niezbędne dla rowerzystów udogodnienia, oraz system rekomendowanych obiektów którym przyznano tytuł Miejsca Przyjaznego Rowerzyście.

Po zakończeniu realizacji projektu przewidywane są działania mające na celu dalszy rozwój sieci Tras rowerowych w Polsce Wschodniej. Do powstałego w ramach projektu ciągu będą komplementarnie i sukcesywnie dobudowywane i dołączane nowe trasy i ścieżki rowerowe, które razem tworzyć będą spójną całość. Dodatkowo wytworzona infrastruktura będzie monitorowana i naprawiana, a także udoskonalana pod kątem wymogów i potrzeb użytkowników trasy.

 

Jaki ruch turystyczny może wygenerować szlak Green Velo?
W oparciu o model opracowany przez Europejska Federację Cyklistów (ECF) zdefiniowano wzrost ruchu turystycznego o 332 102 wyjazdy jednodniowe w skali roku dla pierwszego roku po realizacji projektu (2016), oraz analogicznie o 86 810 wyjazdów wielodniowych.

Czy szlak Green Velo będzie na siebie zarabiał?
W oparciu o szacunkową projekcję zakładającą, że turysta jednodniowy na wycieczce wyda około 25 zł, a krajowy turysta wielodniowy wydaje 79 zł dziennie przy podróży krótkookresowej, a 108 zł przy podróży dłuższej (dane Instytutu Turystyki, 2011 r.), to wybudowana trasa generować będzie odpowiednio:

 • 8,3 miliona PLN z tytułu wydatków 332 tysięcy wycieczkowiczy jednodniowych rocznie,
 • turystyka weekendowa generować będzie około 43 000 noclegów oraz przychód 3,4 miliona PLN z tytułu wydatków turystów weekendowych (przy założeniu, że 50% wyjazdów turystycznych z noclegiem to będą wyjazdy weekendowe – dla porównania w Niemczech jest to ok. 30% wyjazdów),
 • turystyka długookresowa generować będzie ok. 217 000 noclegów oraz 28,1 mln PLN przychodów (zakładając, że pozostałe 50% wyjazdów to wyjazdy dłuższe, trwające analogicznie do Niemiec przeciętnie 6 dni);

Łącznie stanowi to około 40 milionów PLN przychodów oraz 260 000 noclegów.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013