Język:

Aktualności

Zaprojektuj przyszłość województwa podlaskiego

31 marca 2020

Wielu z Was pozostaje w domach. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zachęca, by ten czas wykorzystać kreatywnie i wspólnie poszukać rozwiązań dla regionu w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Pandemia z pewnością zmieni sytuację gospodarczą całego kraju. Zażegnanie obecnego kryzysu będzie początkiem wielu nowych wyzwań - to właśnie od kondycji gospodarki będzie zależał poziom życia nas wszystkich. Dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektując założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2021-2027 chce jak najszerzej uwzględnić potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców i mieszkańców.
Na czym powinien koncentrować się program operacyjny Województwa Podlaskiego? Jakie priorytety powinien uwzględniać? Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć strategicznych dla regionu podlaskiego!

Zaproszenie ma na celu włączenie jak największej liczby podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), instytucji, jednostek naukowych i edukacyjnych, organizacji (w tym pozarządowych) i podmiotów gospodarczych nad przyszłością województwa. Spodziewanym efektem tego działania będzie poznanie oczekiwań i potrzeb, wyłonienie nowych pomysłów, idei i koncepcji. Dzięki temu programowanie kolejnej perspektywy finansowej dla regionu prowadzone będzie wspólnie z mieszkańcami regionu.

Przedsięwzięcie strategiczne to takie, które wnosi kluczowy wkład w realizację celów polityki rozwoju województwa. Zgłaszane przedsięwzięcia powinny mieć wymiar ponadlokalny (swoim zasięgiem powinny wykraczać poza granice poszczególnych gmin/powiatów), partnerski (czyli angażujący szerokie grono interesariuszy sektora prywatnego i publicznego) lub interdyscyplinarny (łączący naukę z biznesem).

Inicjatywy mogą zgłaszać podmioty publiczne i prywatne z terenu województwa podlaskiego, przy czym należy wskazać lidera przedsięwzięcia i partnerów. Zaproszenie nie dotyczy jednostek podległych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Przedsięwzięcie powinno zostać zakwalifikowane do jednego z celów politycznych (CP) wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym funduszy europejskich, czyli:

CP 1 bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej;
CP 2  bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
CP 3  lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych;
CP 4  Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych;
CP 5 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.
FST (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) wspiera cel szczegółowy, jakim jest umożliwienie regionom i ludziom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.”

* projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0375&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0023&from=PL

Minimalna szacunkowa wartość przedsięwzięcia (za wyjątkiem przedsięwzięć zakwalifikowanych do CP 4) nie może być niższa niż 10 mln PLN. W przypadku CP 4 minimalna wartość nie może być niższa niż 7 mln PLN.
Przedsięwzięcia należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie UMWP do dn. 30 kwietnia 2020 r.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013